BVNTD

Những văn bản pháp luật nào quy định việc thành lập Hội BVQLNTD? Thẩm quyền cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội được quy định như thế nào?