VCCA

Báo cáo thường niên năm 2021 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương có chức năng thực thi pháp luật cạnh tranh và pháp luật bảo vệ người tiêu dùng nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp tham gia trên thị trường và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

     Với mục đích tổng hợp các hoạt động đã triển khai trong năm 2021, xây dựng phương hướng và kế hoạch hoạt động cho năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã hoàn thiện và xin công bố "Báo cáo thường niên năm 2021".

     Toàn văn báo cáo xin đính kèm tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định