VCCA

Cục Quản lý cạnh tranh công bố Báo cáo rà soát các quy định Luật cạnh tranh Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Content

Nằm trong khuôn khổ của Dự án “Nâng cao năng lực thực thi Luật và chính sách cạnh tranh” giữa Cục QLCT và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Báo cáo được xây dựng với mục đích rà soát và đánh giá hiệu quả thực thi các quy định pháp luật cạnh tranh Việt Nam, đồng thời nêu ra những khuyến nghị cho việc điều chỉnh và sửa đổi Luật cạnh tranh.

Bản báo được xuất bản với cả hai phiên bản:

Phiên bản đầy đủ của Báo cáo gồm 5 Chương:

– Chương I: Rà soát các quy định về hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh;

– Chương II: Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền;

– Chương III: Tập trung kinh tế;

– Chương IV: Rà soát các quy định cạnh tranh không lành mạnh;

– Chương V: Mô hình các cơ quan cạnh tranh.

Cấu trúc nội dung mỗi Chương đều đi từ phân tích cơ sở lý thuyết đến đánh giá thực tiễn hiệu quả thực thi Luật. Trên cơ sở đó, Báo cáo cũng đưa ra những khuyến nghị đề xuất hướng sửa đổi các quy định của Luật cạnh tranh điều chỉnh về nội dung được rà soát.

Ngoài ra, bản Báo cáo còn bổ sung phần Phụ lục về Mô hình của cơ quan quản lý cạnh tranh của 8 nước như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, một số nước EU và Châu Á khác.

Phiên bản rút gọn của Báo cáo mang nội dung tóm lược của bản Báo cáo đầy đủ. Tuy nhiên, bản rút gọn lại tập trung và nhấn mạnh vào các vấn đề chính như: định nghĩa thị trường liên quan và quy trình xử lý vụ việc.

Báo cáo này đã thay đổi cách tiếp cận các hành vi vi phạm, xác định sức mạnh thị trường thay vì xác định thị phần; việc liệt kê hành vi vi phạm được tiếp cận theo hướng xác định ảnh hưởng đến thị trường. Đây cũng là hướng tiếp cận chung của pháp luật cạnh tranh trên thế giới.

Hai bản Báo cáo sẽ đặt bước khởi đầu cho công tác rà soát và hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong thời gian tới.

 Phiên bản tóm tắt xin download tại đây
             P
hiên bản chi tiết xin download tại đây
                                                                                                                                                                            
Nguồn: Ban HTQT

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định