BVNTD

Cục Quản lý cạnh tranh công bố Báo cáo rà soát các quy định Luật cạnh tranh Việt Nam

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Nằm trong khuôn khổ của Dự án “Nâng cao năng lực thực thi Luật và chính sách cạnh tranh” giữa Cục QLCT và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Báo cáo được xây dựng với mục đích rà soát và đánh giá hiệu quả thực thi các quy định pháp luật cạnh tranh Việt Nam, đồng thời nêu ra những khuyến nghị cho việc điều chỉnh và sửa đổi Luật cạnh tranh.

Bản báo được xuất bản với cả hai phiên bản:

Phiên bản đầy đủ của Báo cáo gồm 5 Chương:

– Chương I: Rà soát các quy định về hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh;

– Chương II: Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền;

– Chương III: Tập trung kinh tế;

– Chương IV: Rà soát các quy định cạnh tranh không lành mạnh;

– Chương V: Mô hình các cơ quan cạnh tranh.

Cấu trúc nội dung mỗi Chương đều đi từ phân tích cơ sở lý thuyết đến đánh giá thực tiễn hiệu quả thực thi Luật. Trên cơ sở đó, Báo cáo cũng đưa ra những khuyến nghị đề xuất hướng sửa đổi các quy định của Luật cạnh tranh điều chỉnh về nội dung được rà soát.

Ngoài ra, bản Báo cáo còn bổ sung phần Phụ lục về Mô hình của cơ quan quản lý cạnh tranh của 8 nước như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, một số nước EU và Châu Á khác.

Phiên bản rút gọn của Báo cáo mang nội dung tóm lược của bản Báo cáo đầy đủ. Tuy nhiên, bản rút gọn lại tập trung và nhấn mạnh vào các vấn đề chính như: định nghĩa thị trường liên quan và quy trình xử lý vụ việc.

Báo cáo này đã thay đổi cách tiếp cận các hành vi vi phạm, xác định sức mạnh thị trường thay vì xác định thị phần; việc liệt kê hành vi vi phạm được tiếp cận theo hướng xác định ảnh hưởng đến thị trường. Đây cũng là hướng tiếp cận chung của pháp luật cạnh tranh trên thế giới.

Hai bản Báo cáo sẽ đặt bước khởi đầu cho công tác rà soát và hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong thời gian tới.

 Phiên bản tóm tắt xin download tại đây
             P
hiên bản chi tiết xin download tại đây
                                                                                                                                                                            
Nguồn: Ban HTQT

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy