VCCA

ĐÀO TẠO CƠ BẢN TRONG BÁN HÀNG ĐA CẤP

     Mục đích của đào tạo cơ bản trong bán hàng đa cấp

     Đào tạo cơ bản trong bán hàng đa cấp được quy định trong văn bản pháp luật bắt đầu từ Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Mục tiêu của việc quy định về đào tạo cơ bản trong bán hàng đa cấp là yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải đào tạo kiến thức về doanh nghiệp, về thị trường, chuẩn mực đạo đức trong hoạt động bán hàng đa cấp, kế hoạch trả thưởng, hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định pháp luật về bán hàng đa cấp và các kĩ năng bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp nhằm đảm bảo người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đó thực hiện việc bán hàng đa cấp theo đúng quy định pháp luật, đồng thời cũng nâng cao nhận thức của người tham gia bán hàng đa cấp và của khách hàng về thị trường và về mô hình bán hàng đa cấp. Điều này sẽ giúp nâng cao nhận thức chung của toàn dân về bản chất của hoạt động bán hàng đa cấp.
     Hiện nay, đào tạo cơ bản trong bán hàng đa cấp được quy định tại Điều 32 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp theo chương trình đào tạo cơ bản đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không được thu phí đào tạo cơ bản dưới bất kỳ hình thức nào. Người tham gia bán hàng đa cấp có trách nhiệm tham dự chương trình đào tạo cơ bản do doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức. Cơ quan quản lý nhà nước đã bổ sung quy định về đào tạo cơ bản là yêu cầu bắt buộc đối với cả doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trước khi cho phép người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện việc bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp của mình. Người tham gia bán hàng đa cấp được đào tạo cơ bản sẽ nâng cao nhận thức về hoạt động bán hàng đa cấp và các kĩ năng thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp từ đó tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp của mình chuyên nghiệp hơn và tuân thủ đúng quy định pháp luật, góp phần làm giảm những tiêu cực trong bán hàng đa cấp.
     Chương trình đào tạo cơ bản gồm những nội dung gì?
     Chương trình đào tạo cơ bản bao gồm những nội dung sau:
     – Pháp luật về bán hàng đa cấp
     – Các chuẩn mực đạo đức trong bán hàng đa cấp
     – Các nội dung cơ bản của hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
     – Quy tắc hoạt động
     – Kế hoạch trả thưởng
     – Cơ chế đánh giá việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản phù hợp với nội dung và phương thức đào tạo
     Việc thiết kế nội dung của chương trình đào tạo cơ bản như trên nhằm đảm bảo người tham gia bán hàng đa cấp có đầy đủ kiến thức và kĩ năng để thực hiện việc bán hàng.
     Thời lượng đào tạo cơ bản là bao lâu?
     Thời lượng đào tạo cơ bản tối thiếu là 08 tiếng.
     Ai là người được phép thực hiện việc đào tạo cơ bản tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp?
     Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định chỉ những người được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ định làm đào tạo viên bán hàng đa cấp mới được thực hiện hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đó.
     Để trở thành đào tạo viên bán hàng đa cấp, người muốn trở thành đào tạo viên bán hàng đa cấp phải được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và phải trải qua đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp do Bộ Công Thương tổ chức.
     Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định rất chi tiết và chặt chẽ về điều kiện để trở thành đào tạo viên bán hàng đa cấp nhằm đảm bảo đào tạo viên bán hàng đa cấp phải có đủ kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm, … về doanh nghiệp, về thị trường và về ngành bán hàng đa cấp. Đào tạo viên bán hàng đa cấp được coi là những “giáo viên” sẽ truyền đạt lại kiến thức về doanh nghiệp bán hàng đa cấp, về kĩ năng bán hàng đa cấp cho một số lượng lớn người tham gia bán hàng đa cấp, do đó nếu đào tạo viên bán hàng đa cấp không đủ kiến thức và kĩ năng có thể dẫn đến việc đào tạo không đúng, không đầy đủ kiến thức và kĩ năng bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp, dẫn đến hậu quả không mong muốn đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp nói riêng và ngành bán hàng đa cấp nói chung.
     Các hình thức đào tạo cơ bản trong bán hàng đa cấp?
     Chương trình đào tạo cơ bản có thể thực hiện thông qua các phương thức đảm bảo khả năng tương tác trong quá trình đào tạo như đào tạo trực tiếp hoặc đào tạo từ xa.
     Việc quy định hình thức đào tạo đảm bảo khả năng tương tác nhằm mục đích giúp cho người học và người đào tạo có điều kiện trao đổi, giải thích, hỏi đáp về các nội dung liên quan trong quá trình đào tạo.
     Người tham gia bán hàng đa cấp phải làm gì để đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp?
     Sau khi tìm hiểu về doanh nghiệp bán hàng đa cấp và quyết định tham gia bán hàng đa cấp vào doanh nghiệp đó, người muốn tham gia bán hàng đa cấp sẽ ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Tiếp theo, người tham gia bán hàng đa cấp sẽ được doanh nghiệp bán hàng đa cấp đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp, và việc đào tạo cơ bản này hoàn toàn miễn phí (người tham gia bán hàng đa cấp không phải trả bất kì khoản phí nào dưới bất kỳ hình thức nào để được tham gia đào tạo cơ bản).
     Người tham gia bán hàng đa cấp phải hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản và được doanh nghiệp bán hàng đa cấp cấp xác nhận bằng văn bản về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản. Sau đó, doanh nghiệp bán hàng đa cấp cấp thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp cho những người đã hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản. Chỉ khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp cấp thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp thì người tham gia bán hàng đa cấp mới được phép bán hàng cũng như tư vấn, giới thiệu về sản phẩm và doanh nghiệp cho khách hàng, bảo trợ người tham gia tuyến dưới, hưởng các loại hoa hồng theo kế hoạch trả thưởng. 
Nếu CHƯA được cấp thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp thì người tham gia bán hàng đa cấp KHÔNG được phép thực hiện các hoạt động bán hàng đa cấp.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định