VCCA

Quyết định cho hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

     Căn cứ Bộ hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh;
     Căn cứ Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
     Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 
     Căn cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh; 
     Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số: 3872/QĐ-BCT cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của Tổng Công ty Hàng không Việt nam và Công ty Societe Air France.
     Các bên liên quan được thực hiện “Hợp đồng liên doanh” trong phạm vi dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không giữa các tuyến bay HN- SDG (và ngược lại) và tuyến bay HCM-SDG (và ngược lại).
     Thời hạn miễn trừ là 03 năm.
     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./. 
 Phòng Điều tra hành vi hạn chế cạnh tranh cạnh tranh
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định