VCCA

Thông báo tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp năm đợt VI năm 2021(dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2021 tại Tp. Hà Nội), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp gửi đăng ký nhu cầu dự thi và hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trước ngày 05 tháng 4 năm 2021, cụ thể hồ sơ như sau:

1. Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (Theo mẫu tại Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương);

2. Danh sách người được đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (Theo mẫu tại Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương); 

3. 02 ảnh kích thước 3×4 của người trong danh sách tại mục (ii);

4. Bản sao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (Bản photo phải đóng dấu treo của Công ty).

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định