VCCA

Thông tin về hoạt động tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần BCG Energy; Công ty Leader Energy (Việt Nam) Pte. Ltd. và Công ty Cổ phần Phát Triển Tầm Nhìn Năng Lượng Sạch.

      Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty Cổ phần BCG Energy, Công ty Leader Energy (Việt Nam) Pte. Ltd. và Công ty Cổ phần Phát Triển Tầm Nhìn Năng Lượng Sạch (sau đây gọi là các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế).
      Cụ thể, Công ty Leader Energy (Việt Nam) Pte. Ltd. dự kiến mua lại 49% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát Triển Tầm Nhìn Năng Lượng Sạch từ Công ty BCG Energy để nắm quyền kiếm soát, chi phối hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Tầm Nhìn Năng Lượng Sạch, theo thông tin cung cấp tại Biên bản ghi nhớ trong Hồ sơ thông báo TTKT của các doanh nghiệp.
     Các doanh nghiệp tham gia TTKT có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phát điện (điện mặt trời, thủy điện). Sau giao dịch, các doanh nghiệp tham gia TTKT vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phát điện. 
     Ngày 21 tháng 10 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc TTKT nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14, Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định