VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty RN OVERSEAS HOLDINGS LIMITED; ZN DEVELOPMENT LTD.; ROSNEFT VIETNAM B.V.; và ROSNEFT PIPELINES VIETNAM B.V.

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ của RN OVERSEAS HOLDINGS LIMITED (Công ty RN); ZN DEVELOPMENT LTD. (Công ty ZN); ROSNEFT VIETNAM B.V. (Công ty Rosneft); và ROSNEFT PIPELINES VIETNAM B.V. (Công ty Rosneft Pipelines).

Thương vụ tập trung kinh tế nói trên được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, Công ty ZN (bên mua) dự định sẽ mua lại 100% cổ phần của Công ty RN (bên bán) tại Công Ty ROSNEFT PIPELINES VIETNAM B.V. (Công ty mục tiêu 1) và Công ty ROSNEFT VIETNAM B.V. (Công ty mục tiêu 2). Sau khi hoàn thành giao dịch, Công ty ZN sẽ giành được quyền kiểm soát, chi phối các công ty mục tiêu theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. Do đó, giao dịch nói trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khai thác khí thiên nhiên và cung cấp dịch vụ vận hành đường ống vận chuyển khí thiên nhiên tại khu vực Đông Nam Bộ Việt Nam.

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa RN OVERSEAS HOLDINGS LIMITED; ZN DEVELOPMENT LTD.; ROSNEFT VIETNAM B.V.; và ROSNEFT PIPELINES VIETNAM B.V. không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và thuộc trường hợp tập trung kinh tế được thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 41 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định