BVNTD

Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam

Đoạn phim ngắn tuyên truyền quảng bá về cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam

 

Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam

Tư liệu Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam

Cuộc thi xây dựng đoạn phim ngắn về bảo vệ người tiêu dùng