BVNTD

Danh mục khác

http://du-thao-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-sua-doi-thu-hut-su-quan-tam-thao-luan-cua-nhieu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-ky-hop-thu-5

Bảo vệ người tiêu dùng

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) thu hút sự quan tâm, thảo luận của nhiều Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5

Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy

28/05/2023

Xem thêm >
http://quyet-dinh-ban-hanh-mau-thong-bao-tap-trung-kinh-te-cua-uy-ban-canh-tranh-quoc-gia-va-huong-dan-quy-trinh-tiep-nhan-va-xu-ly-ho-so-thong-bao-tap-trung-kinh-te

Cạnh tranh

Quyết định ban hành Mẫu thông báo tập trung kinh tế của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia và hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo tập trung kinh tế

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh

22/05/2023

Xem thêm >