BVNTD

Danh mục khác

http://bo-cong-thuong-to-chuc-hoi-thao-lay-y-kien-doi-voi-du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-huong-dan-thi-hanh-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-nam-2023

Bảo vệ người tiêu dùng

Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l

01/11/2023

Xem thêm >