BVNTD

Tin tức - Cạnh tranh

Mục đích tiếp công dân Lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý kiến của công dân về những hành vi vi phạm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết thì tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Hướng dẫn công d
Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-CT ngày 05 tháng 07 năm 2023 về việc ban hành mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh (Quyết định 60/QĐ-CT). Cụ thể các mẫu đơn bao gồm: Mẫu M01 đơn khiếu nại vụ việc hạn chế cạnh tranh (tải mẫu tại đây); Mẫu M02 đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh không lành mạnh (tải mẫu tại đây); Mẫu M03 đơn khiếu nại vụ việc vi phạm quy định
Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện thông báo tập trung kinh tế của doanh nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-CT ngày 19 tháng 5 năm 2023 v
Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Theo đó, Khoản 1 Điều 3 Nghị định có quy định Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: Viet Nam Competition Commission, viết tắt là VCC. Do đó, để đảm bảo công tác thông tin, truyền thông và các thủ
Luật Canh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội ban hành ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Theo đó, thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện nhiệm vụ tham gia Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh theo trình tự, thủ tục tố tụng cạnh tranh. Số lượng thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tối đa là

Danh mục khác

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương đợt I tại Tp. Hà Nội (chi tiết kèm theo). Ủy ban Cạnh