BVNTD

Công bố “Chỉ số trao quyền người tiêu dùng khu vực ASEAN”

01/02/2021

Ngày 11 tháng 01 năm 2021 – Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN  (ASEAN Committee on Consumer Protection – ACCP) công bố Báo cáo của Dự án Thí điểm về Chỉ số Trao quyền Người tiêu dùng khu vực ASEAN 2020 (ACEI 2020). Hoạt động xây dựng Chỉ số ACEI 2020 là một phần của Kế hoạch chiến lược Hành động Bảo vệ người tiêu dùng của ASEAN giai đoạn 2016-2025 (ASAPCP)

ACEI là một chỉ số được thực hiện ở cấp quốc gia dựa trên cơ sở các câu hỏi khảo sát nhằm đánh giá mức độ trao quyền người tiêu dùng ở mỗi nước thành viên ASEAN. Chỉ số này được tổng hợp trên cơ sở 3 nhóm nội dung chính, gồm: Nhận thức của người tiêu dùng; Kỹ năng tiêu dùng; và Hành vi của người tiêu dùng. Trên cơ sở chỉ số của các quốc gia thành viên và có tính đến tỷ trọng lấy mẫu khảo sát của từng nước, ban tổ chức sẽ tính toán chỉ số chung của khu vực ASEAN.

Tổng số 7.185 người đến từ 10 nước thành viên ASEAN đã tham gia trả lời khảo sát và được phân loại theo 4 tiêu chí cụ thể: giới tính, vị trí, tuổi tác và học vấn. Do hạn chế về nguồn lực, Dự án không thể lấy mẫu đại diện đầy đủ tại các nước tham gia

Đối với tiêu chí “Nhận thức của người tiêu dùng”, người tiêu dùng ASEAN đạt điểm cao nhất về quyền lợi và trách nhiệm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, kết quả cho thấy cần phải tiếp tục nâng cao mức độ nhận thức của người tiêu dùng về các cơ chế giải quyết khiếu nại và các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng phải tăng cường các chương trình giáo dục và tuyên truyền trong cộng đồng.

Đối với tiêu chí “Kỹ năng tiêu dùng”, người tiêu dùng ASEAN đạt điểm cao nhất về kỹ năng số và kỹ năng tài chính, cũng như khả năng phát hiện lừa đảo và các hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần phải quan tâm nhiều hơn đối với việc thực hành tiêu dùng bền vững.

Cuối cùng, với tiêu chí “Hành vi tiêu dùng”, người tiêu dùng ASEAN có xu hướng so sánh các sản phẩm và đọc các điều khoản và điều kiện trước khi mua hàng cao nhất. Tuy nhiên, người tiêu dùng ít có khả năng tham gia vào các nhóm hoặc hiệp hội người tiêu dùng và đóng góp vào việc hoạch định chính sách hoặc đóng vai trò là tác nhân của sự thay đổi.

Cuộc khảo sát cho thấy có mối tương quan tỷ lệ thuận giữa mức độ trao quyền và trình độ học vấn.
Kết quả của Dự án này sẽ tạo điều kiện hiểu rõ hơn về mức độ được trao quyền của người tiêu dùng trong ASEAN, từ đó, hỗ trợ Chính phủ các nước thành viên nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ người tiêu dùng nói chung và hỗ trợ ACCP tiếp tục hoàn thiện thêm phương pháp để thực hiện các cuộc khảo sát trong tương lai. ACEI tiếp theo dự kiến ra mắt vào năm 2024.

Tham khảo nội dung Báo cáo (tiếng Anh) xin xem tại đây.

Cục CT&BVNTD cập nhật thông tin để người tiêu dùng và các bên liên quan được biết./.
Nguồn: Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục CT&BVNTD

tin khác cùng chuyên mục