BVNTD

Chi tiết Sản phẩm có khuyết tật bị thu hồi

thông tin sản phẩm bị thu hồi

Thông tin hàng hóa

Subaru Forester 2.0XT

Số lượng HH bị ảnh hưởng

Lý do thu hồi hàng hóa

To check, repair and replace some components due to errors relating to the engine control system.33 cars produced from 2013 December were recalled.

Cảnh báo nguy cơ

Khuyến nghị của nhà sản xuất

Tin bài liên quan

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Email

Website

chương trình

Tên chương trình

Địa điểm

Phương thức

Chi phí thực hiện

Thời gian

2014-08-13T10:00:00.000Z

-

Tin tức liên quan tới sản phẩm