BVNTD

Chi tiết Sản phẩm có khuyết tật bị thu hồi

thông tin sản phẩm bị thu hồi

Thông tin hàng hóa

Yamaha Jupiter and Sirius withelectronic fuel injection

Số lượng HH bị ảnh hưởng

Lý do thu hồi hàng hóa

Manufactured from March 3rd toMay 22nd, 2014 with the frame number of the Sirius FI-1FC3 (within range from RLCS1FC30EY011301 to RLCS1FC30EY034500), Sirius FI-1FC4 (from RLCS1FC40EY005101 to RLCS1FC40EY013300), Jupiter Gravita FI-1PB2 (from RLCJ1PB20EY010451 to RLCJ1PB20EY011150), Jupiter FI-1PB3 (from RLCJ1PB30EY051851 to RLCJ1PB30EY055600)

Cảnh báo nguy cơ

Khuyến nghị của nhà sản xuất

Tin bài liên quan

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Email

Website

chương trình

Tên chương trình

Địa điểm

Phương thức

Chi phí thực hiện

Thời gian

2014-07-17T10:00:00.000Z

-

Tin tức liên quan tới sản phẩm