BVNTD

Trách nhiệm của UBND cấp xã trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với các cá nhân hoạt động thươn mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh?