BVNTD

Danh mục hàng hóa có khuyết tật

Tại Việt Nam

STT Thông tin hàng hóa Tên doanh nghiệp Số lượng hàng hóa bị ảnh hưởng Lý do thu hồi hàng hóa

41

Mitsubishi Outlander Sport (sx 11/05-18/07/2015) Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam 88 xe sửa chữa và thay thế cơ cấu khóa cửa

42

(i) Mitsubishi Outlander CW5W (sx 09-10/2007); (ii) CW6W (sx 09/2009) Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam 7 xe sửa chữa và thay thế mô tơ gạt nước phía trước

43

(i) Mitsubishi Outlander CW5W (sx 09/2007-10/2007); (ii) CW6W (sx 09/2009) Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam 7 xe Sửa chữa và thay thế cơ cấu điều khiển cần gạt nước phía trước