BVNTD

Tôi mua 02 kg nhãn tại một chợ dân sinh. Ngay sau đó, tôi đi cân lại tại cân đối chứng của chợ và phát hiện bị thiếu 200g. Tôi rất bất bình vì người bán hàng đã cân gian dối. Tôi đã đề nghị người bán hàng hoàn lại tiền hoặc cung cấp thêm phần trọng lượng bị thiếu (200g) nhưng người bán hàng không đồng ý. Hành vi này có vi phạm pháp luật BVQLNTD hay không và có bị xử phạt hay không?