BVNTD

Tôi mua 02 kg nhãn tại một chợ dân sinh. Ngay sau đó tôi đi cân lại tại cân đối chứng của chợ và phát hiện bị thiếu 200g. Tôi rất bất bình vì người bán hàng đã cân gian dối và muốn trả lại hàng. Vậy trường hợp này tôi có được trả lại hàng hóa đã mua và lấy lại tiền từ người bán hàng hay không?