BVNTD

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2024

29/01/2024

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Triệu Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban.

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Lê Triệu Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động Ủy ban đã nghe báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị bao gồm: (1) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và quy chế dân chủ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; (2) Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024; (3) Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

Theo đó, trong năm 2023, trên cơ sở tập trung thực hiện Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2023 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành tốt kế hoạch công tác đối với nhiệm vụ xây dựng và thực thi pháp luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, thực hiện tốt những nhiệm vụ được Bộ giao.

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025

Về công tác tham mưu, xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, trong năm 2023, Ủy ban đã trình và được Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 với tỷ lệ  93,72% đại biểu tán thành. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng đã tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, bao gồm Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCTQG; Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông tư số 12/2023/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trong năm 2023, Ủy ban đã chủ động trong việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác và thay đổi phương pháp, cách thức triển khai công việc phù hợp với tình hình thực tiễn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước, cụ thể như sau:

– Về lĩnh vực cạnh tranh: Ủy ban đã tăng cường giám sát cạnh tranh trong các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, bưu chính, sữa trẻ em và sản phẩm dinh dưỡng công thức, điện máy, điện lạnh, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, hóa chất, sàn thương mại điện tử,…, từ đó kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Tổ chức triển khai thẩm định trên 150 hồ sơ thông báo Tập trung kinh tế trong nhiều ngành/lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có nhiều giao dịch thực hiện ở nước ngoài nhưng có ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam, nhiều giao dịch doanh nghiệp nước ngoài mua lại doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, Ủy ban đã xem xét 8 hồ sơ vụ việc cạnh tranh và xác minh, đánh giá 29 vụ việc tiền tố dụng có dấu hiệu hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Trong đó, chủ động phát hiện và xác minh 11 vụ việc có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh và 18 phản ánh về vụ việc có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh.

– Về lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: Ủy ban đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; đã chuyển thông tin về 5 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng, không phép cho Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an để theo dõi, giám sát và xử lý kịp thời; phối hợp trả lời, cung cấp thông tin cho cơ quan công an các địa phương như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Hà Nam, Quảng Bình, Đà Nẵng trong việc xác định, xử lý các hoạt động kinh doanh đa cấp có dấu hiệu bất hợp pháp. Tăng cường chỉ đạo công tác truyền thông, cảnh báo các mô hình kinh doanh đa cấp bất chính nhằm hạn chế nguy cơ người dân tham gia cũng như nâng cao nhận thức của người dân: một số sàn thương mại điện tử, các ứng dụng đầu tư trực tuyến. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp được triển khai tích cực, hiệu quả, đã hoàn thành kiểm tra đối với 06 doanh nghiệp bán hàng đa cấp, ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 06 doanh nghiệp và 01 người tham gia vi phạm. 

– Về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Ủy ban đã triển khai đồng bộ các hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng; Đề án Phát triển Hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương giai đoạn 2021-2025; Đề án Xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025; Đề án tăng cường tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho người tiêu dùng yếu thế giai đoạn 2021 – 2025; Đề án phát triển hệ sinh thái số, tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Thực hiện tốt công tác công tác thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với khoảng trên 150 hồ sơ; hoàn thiện quy trình, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng trên hệ thống tổng đài tư vấn miễn phí và các phương thức khác. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với 05 doanh nghiệp, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 doanh nghiệp.

Đối với công tác thực hiện quy chế dân chủ, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban đã thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; tích cực nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Đảng. Công tác công khai minh bạch tài sản, thu nhập thực hiện nghiêm túc; Đảm bảo chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban theo quy định; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chấn chỉnh kỷ luật đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức. Lãnh đạo Ủy ban đã quan tâm tạo điều kiện để công chức, viên chức phát huy quyền làm chủ của mình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đề xuất của công chức, viên chức, người lao động; trao đổi công khai những vấn đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động đáp ứng điều kiện làm việc tốt nhất trong điều kiện có thể.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thông qua báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và bầu 05 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Lê Triệu Dũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Ủy ban đã đạt được trong năm 2023. Ông Lê Triệu Dũng cam kết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chủ động tìm ra các giải pháp, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, thích ứng linh hoạt, khắc phục những hạn chế còn tồn đọng, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu được giao.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương