BVNTD

Công tác phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia năm 2023

04/01/2024

Trong năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã triển khai đồng bộ nhiều công việc nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong năm, cụ thể:

1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

– Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) đã đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng;

– UBCTQG thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban thông qua các hội nghị, họp giao ban, họp chi bộ, họp phòng, hệ thống phần mềm quản lý và điều hành văn bản (Imoit), hòm thư công vụ, trang thông tin điện tử tổng hợp của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Website),… từ đó việc nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng được nâng cao và đạt nhiều kết quả tích cực.

– UBCTQG thường xuyên quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng.

– Ngày 13 tháng 2 năm 2023, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (nay là UBCTQG) đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-CT về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2023.

– UBCTQG thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo.

2. Đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ

– Xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: Ngày 10 tháng 2 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCTQG.

– Xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi): Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Luật số 19/2023/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2023/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Bộ Công Thương cũng ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BCT ngày 5 tháng 6 năm 2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 18/2023/NĐ-CP.

3. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

Ngay khi được thành lập (từ ngày 01 tháng 4 năm 2023), UBCTQG đã tham mưu Lãnh đạo Bộ, triển khai công tác kiện toàn tổ chức, nhân sự của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo đúng quy định.

Lãnh đạo UBCQTG cũng luôn tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ.

4. Tăng cường công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Trong năm 2023, UBCTQG đã thực hiện kiểm tra đối với 13 doanh nghiệp theo Kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt.

5. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

– Công khai, minh bạch trong hoạt động của Chính quyền, công đoàn;

– Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp;

– Trong năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia không phát hiện trường hợp tham nhũng nào tại Ủy ban.

Như vậy, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã hoàn thành tốt công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng Kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm. Trong năm 2024, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao gắn với công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức tự phê bình và phê bình cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương