BVNTD

Một số quy định về ngưỡng thông báo tập trung kinh tế trong Nghị định 35/2020/NĐ-CP

     Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 35/2020/NĐ-CP, ngưỡng thông báo tập trung kinh tế được quy định cụ thể theo tiêu chí tổng tài sản, tổng doanh thu, giá trị giao dịch và thị phần kết hợp như sau:

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

Tổng tài sản

Tổng doanh thu

Giá trị giao dịch

Thị phần kết hợp

Tất cả các doanh nghiệp trừ các doanh nghiệp là tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán

Đạt 3.000 tỷ đồng trở lên

Đạt 3.000 tỷ đồng trở lên

Đạt 1.000 tỷ đồng trở lên

Từ 20% trở lên trên thị trường liên quan

Doanh nghiệp bảo hiểm

Đạt 15.000 tỷ đồng trở lên

Đạt 10.000 tỷ đồng trở lên

Đạt 3.000 tỷ đồng trở lên

Từ 20% trở lên trên thị trường liên quan

Doanh nghiệp chứng khoán

Đạt 15.000 tỷ đồng trở lên

Đạt 3.000 tỷ đồng trở lên

Đạt 3.000 tỷ đồng trở lên

Từ 20% trở lên trên thị trường liên quan

Doanh nghiệp tổ chức tín dụng

Đạt từ 20% trở lên trên tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng trên thị trường Việt Nam

Đạt từ 20% trở lên trên tổng doanh thu của hệ thống các tổ chức tín dụng trên thị trường Việt Nam

Từ 20% trên tổng vốn điều lệ của hệ thống các tổ chức tín dụng

Từ 20% trở lên trên thị trường liên quan

 

     Trường hợp tập trung kinh tế được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam, ngưỡng thông báo tập trung kinh tế chỉ áp dụng theo tiêu chí tổng tài sản, tổng doanh thu hoặc thị phần kết hợp theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 13 Nghị định 35.

     Theo đó, các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế thuộc một trong các trường hợp nêu trên phải nộp hồ sơ thông báo cho cơ quan cạnh tranh trước khi thực hiện tập trung kinh tế.

     Hiện nay, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chưa được thành lập. Do đó, để đảm bảo nghĩa vụ thông báo tập trung kinh tế của doanh nghiệp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã xây dựng các tài liệu:

     1) Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương;

     2) Quy trình đánh giá việc tập trung kinh tế theo quy định về thẩm định tập trung kinh tế của pháp luật cạnh tranh.

     Các tài liệu nêu trên đã được công bố trên trang điện tử của Cục, các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có thể tham khảo và thực hiện để tuân thủ các quy định về pháp luật cạnh tranh./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương