VCCA

Quyết định thành lập Tổ triển khai công tác thông tin, truyền thông của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

     Nhằm triển khai Kế hoạch truyền thông hàng năm của Cục cũng như cung cấp thông tin định kỳ để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục, Tổ triển khai công tác thông tin, truyền thông có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, minh bạch, kịp thời; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và kinh doanh theo phương thức đa cấp; đồng thời cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí, truyền thông về các vấn đề xã hội quan tâm.

     Bên cạnh đó, các thành viên Tổ triển khai công tác thông tin, truyền thông chủ động theo dõi thông tin báo chí thường xuyên, tham mưu giúp Tổ trưởng trả lời các vấn đề nóng, thời sự được báo chí, dư luận xã hội quan tâm./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định