BVNTD

Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi và Công ty CP Liên kết Việt Nam

Thực hiện kế hoạch thanh tra của Bộ Công Thương năm 2020, vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty Cổ phần Liên kết Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi. Kết quả thanh tra như sau:

1. Công ty Cổ phần Liên kết Việt Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam có mã số doanh nghiệp 0102002359;  đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2006 tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, thay đổi lần gần nhất (lần thứ 23) vào ngày 23 tháng 7 năm 2018; đại diện theo pháp luật là Ông Nguyễn Xuân Hoàng, chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Kết Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 009/QLCT-GCN lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2014, lần sửa đổi, bổ sung gần nhất là ngày 16 tháng 01 năm 2020. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty được gia hạn lần thứ 01 ngày 18 tháng 12 năm 2019.

Tính đến thời điểm thanh tra, Công ty cho biết tổng số người tham gia bán hàng đa cấp đang hoạt động là 12958 người.

Quá trình thanh tra đã phát hiện các vấn đề tồn tại, hạn chế của Công ty:

– Vi phạm về các nội dung cơ bản của hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

– Vi phạm về quy định thời lượng đào tạo cơ bản tối thiểu cho người tham gia;

– Vi phạm về trách nhiệm thực hiện thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trước khi áp dụng;

– Vi phạm về trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong việc thực hiện đúng quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng đã đăng ký.

Căn cứ kết quả thanh tra, Cục CT&BVNTD đã xử phạt Công ty Cổ phần Liên kết Việt Nam số tiền 250 triệu đồng đối với 4 hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp nói trên.

2.Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi

Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi có mã số doanh nghiệp 0309336968, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 7 năm 2010 tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 4) ngày 14 tháng 02 năm 2020; Đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thị Khánh Hà, chức vụ: Giám đốc.

Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 061/QLCT-GCN ngày 02 tháng 12 năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất (lần 01) ngày 14 tháng 3 năm 2019.

Tính đến thời điểm thanh tra, tổng số người ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty là 1706 người.

Quá trình thanh tra đã phát hiện các vấn đề tồn tại, hạn chế của Công ty:

– Vi phạm về trách nhiệm vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp; vận hành và cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đáp ứng quy định;

– Vi phạm về trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương tỉnh, thành phố thuộc Trung ương trước khi Công ty thực hiện hội nghị, hội thảo và đào tạo;

– Vi phạm về ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với các nhà phân phối không đủ điều kiện là người tham gia bán hàng đa cấp; trách nhiệm ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp bằng văn bản với người tham gia bán hàng đa cấp; lưu hành hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không có đầy đủ thông tin cơ bản;

– Vi phạm về trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp các tài liệu liên quan đến tới hoạt động và hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;

– Vi phạm về việc cử đào tạo viên không đáp ứng điều kiện thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia; trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;

– Vi phạm về việc thực hiện chi trả hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác cho người tham gia vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp của Công ty;

Căn cứ kết quả thanh tra, Cục CT&BVNTD đã xử phạt Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi số tiền 710 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp nói trên./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương