BVNTD

Thông báo đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tại, kiến thức cho đầu mối tại địa phương (tháng 8/2023)

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia dự kiến tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương như sau:

1. Thời gian: dự kiến ngày 30 tháng 8 năm 2023

2. Địa điểm: Tp. Hà Nội

3. Hình thức kiểm tra: tự luận (thi viết).

Trường hợp có nhu cầu kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, các doanh nghiệp nộp hồ sơ trước ngày 23 tháng 8 năm 2023, cụ thể:

(i). Đối với hồ sơ đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hang đa cấp:

a) Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo Mẫu số 20a ban hành kèm theo Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2028/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

b) Danh sách người được đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân;

c) 02 ảnh kích thước 3x4cm của những người trong Danh sách nêu trên;

d) 01 Bản sao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (Bản sao chứng thực hoặc xuất trình bản gốc để đối chiếu tại thời điểm nộp hồ sơ).

(ii). Đối với hồ sơ đăng ký kiểm tra kiến thức cho đầu mối tại địa phương:

a) Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương theo Mẫu số 20b ban hành kèm theo Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2028/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

b) Danh sách người được đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân;

c) 02 ảnh kích thước 3x4cm của những người trong Danh sách nêu trên;

d) 01 Bản sao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (Bản sao chứng thực hoặc xuất trình bản gốc để đối chiếu tại thời điểm nộp hồ sơ).

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham gia một trong hai hình thức kiểm tra nêu trên.

Thông tin chi tiết về kế hoạch kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: (http://www.vcc.gov.vn).

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo để các doanh nghiệp biết./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương