VCCA

Thông báo đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tại Tp. Hồ Chí Minh (dự kiến ngày 26 tháng 3 năm 2022)

      Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và Thông tư số 10/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) dự kiến sẽ tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo kế hoạch dự kiến như sau:

     1. Dự kiến thời gian: ngày 26 tháng 3 năm 2022

     2. Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

     3. Hình thức: thi viết tự luận.

     Trường hợp có nhu cầu kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, đề nghị các doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về Cục CT&BVNTD trước ngày 16 tháng 3 năm 2022. Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp đầu mối liên hệ để Cục CT&BVNTD thông báo về kế hoạch tổ chức thi cụ thể.

     Thông tin chi tiết về kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục http://www.vcca.gov.vn (Thông tin thí sinh đủ điều kiện dự thi; thông báo cụ thể việc tổ chức thi; Số báo danh thí sinh; Phòng thi; ngày thi, địa điểm thi…).

     Cục CT&BVNTD thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định