VCCA

Thông báo về việc tổng hợp nhu cầu đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp gửi đăng ký nhu cầu dự thi về Cục CT&BVNTD trước ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Chi tiết thông báo xin tải tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định