BVNTD

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

      Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương (kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-BCT ngày 17/10/2023) thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
       Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện và thời gian hoàn thành trong việc tổ chức triển khai Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

       Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
       Xây dựng, biên soạn tài liệu phổ biến, tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để các cơ quan, tổ chức có liên quan tham khảo, sử dụng thống nhất trên toàn quốc.
       Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan cho cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

      Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
      Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các điểm mới của Luật bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.
      Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.
     Tổ chức rà soát văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các
     Bộ, ngành và địa phương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
     Đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương tổ chức rà soát văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
     Xây dựng, ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
     Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     Xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.
     Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
     Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đôn đốc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa
phương.

     Rà soát, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025.
     Tổ chức xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình sau:
     – Chương trình cấp quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     – Các dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia khác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định tại khoản 1 Điều 75 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và ban hành kịp thời quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giữa các cơ quan nhà nước có liên quan tại địa phương theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 77 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để đảm bảo tổ chức triển khai thi hành
     Luật này đồng bộ, thống nhất và hiệu quả tại địa phương.
     Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch
     Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan trong Bộ thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Bộ trưởng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.
     Toàn văn Quyết định số 2720/QĐ-BCT ngày 17/10/2023 ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của
     Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng xem Tại đây./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương