BVNTD

Kết quả chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Kết luận thanh tra của Công ty TNHH Khu Du lịch Vịnh Thiên Đường

Năm 2022, trên cơ sở tiếp nhận một số khiếu nại của người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (nay là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia) đã tiến hành thanh tra về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (Công ty)  và đã ban hành Quyết định số 300/QĐ-XPVPHC ngày 28 tháng 12 năm 2022 xử phạt vi phạm hành chính ( Quyết định xử phạt) đối với Công ty với các nội dung chính như sau: 
1. Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:
(i) Cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác cho người tiêu dùng.
Quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 47 của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Nghị định số 98/2020/NĐ-CP), được sửa đổi bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.
(ii) Sử dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có cỡ chữ nhỏ hơn quy định.
Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.

Ghi chú: [1] Mã số doanh nghiệp (MST, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động) số 4201550314 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/02/2013, thay đổi lần thứ 11 ngày 16/5/2022; địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 9, tòa nhà Gold Coast, số 01 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Hồng Thắm – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên).
2. Công ty bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
(i) Hình thức xử phạt chính: phạt tiền, cụ thể:
– Phạt tiền đối với hành vi cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác cho người tiêu dùng theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 47 của Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.
– Phạt tiền đối với hành vi sử dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có cỡ chữ nhỏ hơn quy định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 của Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.
 (ii) Các biện pháp khắc phục hậu quả:
– Buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm tại mục 2.1 nêu trên theo quy định tại khoản 5 Điều 47 của Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.
– Buộc sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo đúng quy định đối với hành vi tại mục 2.2 nêu trên theo quy định tại khoản 2 Điều 50 của Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.
Sau quá trình Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (trước đây là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) theo dõi, đôn đốc, Công ty báo cáo đã thực hiện các nội dung sau:   
– Nộp tiền phạt vào Ngân sách nhà nước ngày 05 tháng 01 năm 2023.
– Sửa cỡ chữ của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong giao dịch với người tiêu dùng tối thiểu 12.
– Niêm yết công khai Kết luận thanh tra  số 12/KL-CT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tại trụ sở chính của Công ty trong vòng 15 ngày liên tục kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra.
– Sửa đổi nội dung hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ mẫu; công khai bản sửa đổi trên trang thông tin điện tử chính thức và tại văn phòng Công ty; chính thức áp dụng bản sửa đổi từ ngày 30/6/2023.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục rà soát, thông tin về các nội dung cần lưu ý trong các bản hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ theo mẫu và khuyến nghị người dân lưu ý, nghiên cứu và cân nhắc kỹ trước khi giao kết hợp đồng./. 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương