BVNTD

Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục theo quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – một số điểm cần lưu ý cho người tiêu dùng

      Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì: “Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục là hợp đồng cung cấp dịch vụ có thời hạn từ ba (03) tháng trở lên hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ không xác định thời hạn”. Như vậy, các hợp đồng cung cấp dịch vụ giao kết với người tiêu dùng có thời hạn từ 03 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn thì đều được coi là hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục theo quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
      Theo định nghĩa trên, trong đời sống xã hội hiện đại, có rất nhiều dịch vụ được cung cấp tới người tiêu dùng dưới dạng hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục, ví dụ như các hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông (điện thoại, internet…), truyền hình trả tiền, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ phòng tập gym, yoga, bơi lội, hay các hợp đồng cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế như khóa học ngoại ngữ, gói dịch vụ khám sức khỏe theo năm, gói dịch vụ tiêm chủng…
      Do đặc trưng của các hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục là thời hạn của hợp đồng khá dài (từ 03 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn), pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã dành riêng một điều khoản trong Nghị định số 99/2011/NĐ-CP để quy định về loại hợp đồng này. Theo đó, khi tham gia giao kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục, người tiêu dùng cần lưu ý các điểm sau: 
      Thứ nhất, về hình thức của hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục: Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục phải được lập thành văn bản và phải giao cho người tiêu dùng một (01) bản.
      Thứ hai, về các nội dung tối thiểu của hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục: Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục phải có những nội dung sau:
      – Tên, địa chỉ liên lạc của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ;
      – Mô tả dịch vụ được cung cấp;
      – Chất lượng dịch vụ;
      – Thời điểm và thời hạn cung cấp dịch vụ;
      – Cách thức tính phí, giá dịch vụ;
      – Phương thức cung cấp dịch vụ và phương thức thanh toán.
      Thứ ba, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục của người tiêu dùng: Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, người tiêu dùng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục tại bất kỳ thời điểm nào và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.  Trong trường hợp người tiêu dùng đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, người tiêu dùng chỉ phải thanh toán phí, giá cho phần dịch vụ mà mình đã sử dụng .
      Thứ tư, về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục: Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, trong hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phải có những nghĩa vụ sau:
      – Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, không được yêu cầu người tiêu dùng thanh toán bất kỳ khoản tiền nào trước khi dịch vụ được cung cấp đến người tiêu dùng;
      – Không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ mà không có lý do chính đáng. Trường hợp cần sửa chữa, bảo trì hoặc vì lý do nào khác bắt buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phải thông báo trước cho người tiêu dùng chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày dừng cung cấp dịch vụ;
     – Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phải thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp, đảm bảo chất lượng dịch vụ như đã cam kết với người tiêu dùng;
     – Trường hợp người tiêu dùng thông báo sự cố hoặc khiếu nại về chất lượng dịch vụ, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phải kịp thời kiểm tra, giải quyết.

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo để người tiêu dùng biết và lưu ý khi tham gia giao kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục./.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương