VCCA

Thông báo kết quả đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi hoàn thành việc đăng ký theo quy định. Mua bán căn hộ chung cư là một trong những lĩnh vực phải đăng ký theo các quy định này.  

            Trên cơ sở pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hồ sơ đăng ký mã số 21 HĐM 59 của doanh nghiệp, ngày 08 tháng 6 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã thông qua hồ sơ đăng ký của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành. Kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2021, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành được sử dụng mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư đã được thông qua để giao kết với người tiêu dùng.

Thông tin về doanh nghiệp:

            Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành.

            Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305204336 cấp ngày 30/7/2007 tại TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ liên lạc: 66 Tân Thành, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

            Lĩnh vực đăng ký: Mua bán căn hộ chung cư

            Hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành đã được Cục CT&BVNTD thông qua được đăng tải công khai tại địa chỉ: http://hdm.vcca.gov.vn/?page=hdm.

Cục CT&BVNTD khuyến cáo người tiêu dùng trước khi tiến hành ký kết các hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cần:

            Thứ nhất, kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ đăng ký của các Chủ đầu tư tại Cục CT&BVNTD hoặc Sở Công Thương nơi đặt dự án.

            Thứ hai, so sánh mẫu hợp đồng được cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thẩm quyền thông qua với mẫu hợp đồng do Công ty cung cấp.

            Thứ ba, nghiên cứu kỹ các nội dung được Công ty chú thích và cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khuyến cáo tại các phần để trống trong hợp đồng được thông qua.

            Trường hợp có thông tin liên quan cần được hướng dẫn, đề nghị liên hệ: Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, SĐT: 024 22206058.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định