VCCA

Ban hành Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 02/2016/TT-BXD và Thông tư 28/2016/TT-BXD

Cụ thể là Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo đó, Thông tư 06/2019/TT-BXD đã sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 02/2016/TT-BXD và Thông tư 28/2016/TT-BXD liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư như nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư; quy định về việc lập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư; hội nghị nhà chung cư; ban quản trị nhà chung cư…

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục CT&BVNTD lưu ý như sau:

1. Các doanh nghiệp chủ động cập nhật, nghiên cứu các quy định pháp luật hiện  hành, xây dựng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giao kết với người tiêu dùng và thực hiện nghĩa vụ đăng ký/đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giao kết với người tiêu dùng phù hợp với các quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Trường hợp có thắc mắc hay vấn đề phát sinh liên quan, người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể liên hệ tới Cục CT&BVNTD qua email: vcca@moit.gov.vn hoặc liên hệ Tổng đài tư vấn, hỗ trợ tiêu dùng (miễn phí) 1800.6838 để được tư vấn, hỗ trợ./.

Thông tư 06/2019/TT-BXD tải tại đây

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định