BVNTD

Quy chế Tiếp công dân của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

27/07/2023

Mục đích tiếp công dân

Lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý kiến của công dân về những hành vi vi phạm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết thì tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được quy định tại điều 7 Luật Tiếp công dân năm 2013.


Nguyên tắc tiếp công dân

Nguyên tắc tiếp công dân được thực hiện theo Thông tư số 04/2021/TTTTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, ghi nhận thông qua tiếp công dân được thực hiện theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết thì tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.


Tổ chức tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Chủ tịch Ủy ban tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Ủy ban mỗi tháng một ngày từ 8 giờ sáng ngày thứ 6 của tuần thứ 4 của tháng. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban đi vắng sẽ ủy quyền cho một đồng chí Phó Chủ tịch tiếp công dân thay Chủ tịch.

Trường hợp khi xét thấy khẩn thiết, Chủ tịch sẽ bố trí tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban ngoài lịch tiếp công dân định kỳ. Văn phòng Ủy ban làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét vụ việc cụ thể và báo cáo Chủ tịch thời gian tiếp công dân.

Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban chuẩn bị việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch tại trụ sở Ủy ban. Các đơn vị thuộc Ủy ban có trách nhiệm cử cán bộ tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch Ủy ban về những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban chuẩn bị việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch tại trụ sở Ủy ban. Các đơn vị thuộc Ủy ban có trách nhiệm cử cán bộ tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch Ủy ban về những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Tổ chức tiếp công dân thường xuyên của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia


Việc tổ chức tiếp công dân thường xuyên của Ủy ban được thực hiện trong các ngày làm việc của cơ quan Ủy ban (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết) tại trụ sở Ủy ban. Giao Văn phòng Ủy ban là đơn vị thường trực tiếp công dân của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Đối với trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp hoặc liên quan đến nhiều lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của Ủy ban, Văn phòng Ủy ban báo cáo Lãnh đạo Ủy ban để phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng tiếp công dân.


(Toàn văn Quyết định số 19/QĐ-CT theo file đính kèm)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương