BVNTD

Thông báo việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia từ 01 tháng 4 năm 2023

31/03/2023

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Hội đồng Cạnh tranh (bao gồm Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh).

Ngày 09 tháng 3 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 608/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Quyết định xin tải tại file đính kèm.                                                    

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là đơn vị tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương đợt I tại Tp. Hà Nội (chi tiết kèm theo). Ủy ban Cạnh