BVNTD

Thông báo việc thay đổi địa chỉ email của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

24/04/2023

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Theo đó, Khoản 1 Điều 3 Nghị định có quy định Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: Viet Nam Competition Commission, viết tắt là VCC.

Do đó, để đảm bảo công tác thông tin, truyền thông và các thủ tục hành chính do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện, từ ngày 01 tháng 4 năm 2023, email của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ được đổi thành: vcc@moit.gov.vn

Trong thời gian chuyển tiếp, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người tiêu dùng liên hệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ sử dụng song song hai email: vcca@moit.gov.vnvcc@moit.gov.vn.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ chỉ sử dụng duy nhất 01 email: vcc@moit.gov.vn.

Xin trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương