BVNTD

Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trong năm 2022

20/02/2023

Trong năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn. Theo đó, Cục CT&BVNTD bám sát tinh thần các Chỉ thị, Nghị quyết, các Kết luân của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, rà soát khắc phục những hạn chế, tồn tại để từng bước đẩy lùi tham nhũng; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý của Cục; tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cán bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Lãnh đạo Cục CT&BVNTD luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện 100% cán bộ, công chức, viên chức được quán triệt và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng. Cục chú trọng tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc Cục trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng tại Đơn vị mình.

Trong năm 2022, công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh, tạo hiệu quả rõ rệt trong công tác ngừa tham nhũng, tiêu cực như: xây dựng dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng kế hoạch.

Ngoài ra, Cục CT&BVNTD cũng đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Cục đã triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, theo đó 100% cán bộ, công chức, viên chức tại Cục thuộc đối tượng phải kê khai tài sản thực hiện tốt.

Công tác kiểm tra, thanh tra được tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm nhiều sai phạm, đảm bảo thực thi hiệu quả pháp luật cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trong năm 2022, Cục CT&BVNTD thực hiện 03 đoàn thanh tra về việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Kế hoạch; thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp đối với 07 doanh nghiệp bán hàng đa cấp (trong đó có 02 đoàn thanh tra đột xuất trên cơ sở kết quả kiểm tra đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp và 05 đoàn thanh tra theo Kế hoạch).

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, Cục CT&BVNTD sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao gắn với công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức tự phê bình và phê bình cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại Cục.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương