BVNTD

Ban Thư ký ASEAN công bố ấn phẩm cạnh tranh khu vực ASEAN: (i) Sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp về chính sách và luật cạnh tranh ASEAN (cập nhật 2019); (ii) Hướng dẫn ASEAN về đánh giá cạnh tranh trong một số lĩnh vực

14/01/2021

Triển khai các hoạt động theo Kế hoạch hành động về cạnh tranh các nước ASEAN giai đoạn 2016-2025 (ACAP 2016-2025), Ban Thư ký ASEAN đã chủ trì phối hợp với các nước thành viên xây dựng và hoàn thành hai ấn phẩm về cạnh tranh khu vực ASEAN được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Nhóm chuyên gia cạnh tranh ASEAN (AEGC): (i) Sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp về chính sách và luật cạnh tranh các nước ASEAN (bản cập nhật 2019); (ii) Hướng dẫn ASEAN về đánh giá cạnh tranh trong một số lĩnh vực.

Sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp về chính sách và luật cạnh tranh các nước ASEAN được xây dựng nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp và các bên liên quan khái niệm cơ bản về luật, chính sách và công tác thực thi pháp luật cạnh tranh các nước khu vực ASEAN. Sổ tay bao gồm tóm tắt về nội dung cơ bản của quy định luật cạnh tranh, quy trình thực thi luật và chính sách cạnh tranh các nước ASEAN.

Đây là bản cập nhật lần thứ năm của Sổ tay, so với bản cập nhật gần đây nhất vào năm 2017, Sổ tay hướng dẫn 2019 cung cấp thông tin về các hoạt động hợp tác cạnh tranh khu vực trong hai năm gần đây trong đó nổi bật là việc thành lập và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thực thi cạnh tranh ASEAN (ACEN nhằm mục đích tăng cường thực thi xuyên biên giới và cập nhật về sửa đổi bổ sung liên quan đến quy định luật cạnh tranh và quy trình thủ tục thực thi luật cạnh tranh các nước khu vực ASEAN.

Thông qua việc cập nhật thường xuyên, Sổ tay hy vọng sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với kiến thức về pháp luật cạnh tranh để có thể bảo vệ mình trước những hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh trong quá trình tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị trường khu vực, đảm bảo thị trường cạnh tranh lành mạnh tại quốc gia và khu vực.

Sổ tay hướng dẫn (bản tiếng Anh) được đăng tải tại đây.

Hướng dẫn ASEAN về đánh giá cạnh tranh trong một số lĩnh vực được xây dựng nhằm mục đích làm tài liệu hướng dẫn cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN về cách thức tiến hành nghiên cứu đánh giá cạnh tranh trong một số ngành/lĩnh vực của nền kinh tế.

Đối với bất kỳ cơ quan cạnh tranh nào để thực hiện tốt công tác thực thi luật cạnh tranh, điều cần thiết là cơ quan cạnh tranh cần có hiểu biết nhất định về thị trường, cách thức hoạt động của thị trường và các nội dung liên quan đến cạnh tranh trong thị trường đó. Nghiên cứu, đánh giá về cạnh tranh trên thị trường là một cấu thành quan trọng trong công tác thực thi luật cạnh tranh của các cơ quan cạnh tranh. Nhằm hỗ trợ cơ quan cạnh tranh trong việc xây dựng các nghiên cứu đánh giá cạnh tranh trong một số ngành/lĩnh vực của nền kinh tế, Hướng dẫn đi vào chi tiết từng giai đoạn, từng bước tiến hành và các khía cạnh nội dung cần thực hiện khi tiến hành nghiên cứu đánh giá thị trường  

Mặc dù được thiết kế như một công cụ nội bộ cho cơ quan cạnh tranh, Hướng dẫn có thể sử dụng làm tài liệu giảng dạy, tham khảo hữu ích hướng dẫn thực hành cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong công tác chuyên môn của mình.

Hướng dẫn (bản tiếng Anh) được đăng tải tại đây

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương