VCCA

Ban Thư ký ASEAN công bố tài liệu Hướng dẫn bằng tiếng Việt về Kinh tế học cho các cán bộ toà án trong quá trình thực thi Luật Cạnh tranh tại các nước ASEAN

Trong khuôn khổ Chương trình Thực thi Luật Cạnh tranh (CLIP), Tòa án Liên bang Úc đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (‘OECD’) soạn thảo tài liệu Hướng dẫn về “Kinh tế học cho các cán bộ toà án trong quá trình thực thi Luật Cạnh tranh tại các nước ASEAN” nhằm mục đích cung cấp một tài liệu hướng dẫn đầy đủ và thiết thực cho các cán bộ toà án trong quá trình xử lý các vụ việc cạnh tranh tại các quốc gia thành viên ASEAN.

Hướng dẫn nói trên được soạn thảo trong bối cảnh pháp luật cạnh tranh ở các Quốc gia Thành viên ASEAN ở các giai đoạn phát triển khác nhau và có những khác biệt đáng kể. Do vậy, hướng dẫn cũng hướng tới mục tiêu giúp các nước thành viên ASEAN tăng cường tính nhất quán trong quá trình áp dụng pháp luật cạnh tranh trên thực tế, qua đó góp phần tạo lập và duy trì các chính sách và pháp luật cạnh tranh hiệu quả tại các nước thành viên.

Hướng dẫn về “Kinh tế học cho các cán bộ toà án trong quá trình thực thi Luật Cạnh tranh tại các nước ASEAN” bao gồm những nội dung như (i) Vai trò của phân tích kinh tế trong quá trình thực thi pháp luật cạnh tranh; (ii) Các thuật ngữ và khái niệm kinh tế để đánh giá cạnh tranh; (iii) Mô hình kinh tế để đánh giá tác động cạnh tranh; (iv) Đánh giá tác động cạnh tranh. Ngoài ra, Hướng dẫn cũng cung cấp thêm một số tài liệu liên quan để tham chiếu chung cho các cán bộ toà án ở các Quốc gia thành viên ASEAN.

Hướng dẫn chi tiết được đăng tải tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định