BVNTD

Ban Thư ký ASEAN công bố tài liệu Hướng dẫn bằng tiếng Việt về Kinh tế học cho các cán bộ toà án trong quá trình thực thi Luật Cạnh tranh tại các nước ASEAN

03/09/2020

Trong khuôn khổ Chương trình Thực thi Luật Cạnh tranh (CLIP), Tòa án Liên bang Úc đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (‘OECD’) soạn thảo tài liệu Hướng dẫn về “Kinh tế học cho các cán bộ toà án trong quá trình thực thi Luật Cạnh tranh tại các nước ASEAN” nhằm mục đích cung cấp một tài liệu hướng dẫn đầy đủ và thiết thực cho các cán bộ toà án trong quá trình xử lý các vụ việc cạnh tranh tại các quốc gia thành viên ASEAN.

Hướng dẫn nói trên được soạn thảo trong bối cảnh pháp luật cạnh tranh ở các Quốc gia Thành viên ASEAN ở các giai đoạn phát triển khác nhau và có những khác biệt đáng kể. Do vậy, hướng dẫn cũng hướng tới mục tiêu giúp các nước thành viên ASEAN tăng cường tính nhất quán trong quá trình áp dụng pháp luật cạnh tranh trên thực tế, qua đó góp phần tạo lập và duy trì các chính sách và pháp luật cạnh tranh hiệu quả tại các nước thành viên.

Hướng dẫn về “Kinh tế học cho các cán bộ toà án trong quá trình thực thi Luật Cạnh tranh tại các nước ASEAN” bao gồm những nội dung như (i) Vai trò của phân tích kinh tế trong quá trình thực thi pháp luật cạnh tranh; (ii) Các thuật ngữ và khái niệm kinh tế để đánh giá cạnh tranh; (iii) Mô hình kinh tế để đánh giá tác động cạnh tranh; (iv) Đánh giá tác động cạnh tranh. Ngoài ra, Hướng dẫn cũng cung cấp thêm một số tài liệu liên quan để tham chiếu chung cho các cán bộ toà án ở các Quốc gia thành viên ASEAN.

Hướng dẫn chi tiết được đăng tải tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương