BVNTD

Cách tiếp cận của một số nước về sự giao thoa giữa quy định của Luật Cạnh tranh và Luật Sở hữu trí tuệ

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Thương mại Liên bang và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ – hai cơ quan chống độc quyền của Hoa Kỳ – đã đưa ra những nghiên cứu đầu tiên về vấn đề này tại tài liệu “Hướng dẫn về cấp phép quyền Sở hữu trí tuệ” vào năm 1995 và sau đó cập nhập tại “Báo cáo về các quyền Sở hữu Trí tuệ năm 2007”.

Việc xem xét sự giao thoa của hai Luật này ở Châu Âu cũng bắt đầu xuất hiện từ sau năm 2000. Tòa án Tư pháp Châu Âu đã xác nhận rằng riêng quyền sở hữu trí tuệ các sáng chế không đủ cơ sở cấu thành hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh mà chính việc cấp quyền sử dụng các sáng chế một cách không thích hợp mới có thể tạo ra những quan ngại cho thị trường. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cũng đưa ra phán quyết rằng quyền sở hữu các sáng chế không đủ tạo nên sức mạnh thị trường.

Ở Singapore, giống với cách tiếp cận của Hoa Kỳ, Ủy ban Cạnh tranh Singapore (CCS) đã ban hành tài liệu “Hướng dẫn về áp dụng Quyền Sở hữu Trí tuệ của CCS”  trong đó đã đưa ra các yếu tố và tình huống mà CCS có thể xem xét khi đánh giá về các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ. CCS cho rằng bất kỳ công ty nào – kể cả công ty có vị trí thống lĩnh – có thể lựa chọn đối tác giao dịch và trong một số trường hợp nhất định, công ty có vị trí thống lĩnh thị trường từ chối cấp bản quyền sáng chế có thể bị coi là có dấu hiệu cấu thành hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh.

Cho tới nay, CCS vẫn chưa tiến hành điều tra bất kỳ hành vi vi phạm các quy định của luật Cạnh tranh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, dựa vào hướng dẫn của CCS, các doanh nghiệp tiến hành các giao dịch liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ có thể rà soát lại việc tuân thủ các quy định của luật Cạnh tranh, từ đó giảm nguy cơ bị khiếu nại bởi các đối thủ cạnh tranh khác

Nguồn: Ban HTQT

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương