VCCA

Chelyabinsk Airlines” bị xử phạt vì ấn định giá cao độc quyền cho các dịch vụ bãi đỗ xe”

edf40wrjww2News:News_Content

Chelyabinsk OFAS Nga tiết lộ rằng “Chelyabinsk Airlines” OJSC đã tự áp đặt giá không hợp lý cho các phí dịch vụ ở bãi đỗ xe tại sân bay Chelyabinsk và áp mức phí đó cho người tiêu dùng. The first 24 hours of parking in the area controlled by “Chelyabinsk Airlines” OJSC cost 1450 Rubles. “Chelyabinsk Airlines” OJSC quy đinh mức giá trong 24h đầu tiên tại bến là 1450 rúp. For the first five hours billing is per half-hour: 50 Rubles per each 30 minutes; the remaining period of the first 24 hours — hourly billing – 50 Rubles per hour.Hóa đơn 5 giờ đầu tiên bằng một nửa giờ đồng hồ: 50 rúp trong 30 phút, thời gian còn lại trong số 24 giờ đầu tiên – theo giờ hóa đơn là 50 rúp/ giờ. After the first 24 hours the fee per day is 200 Rubles. Sau 24 giờ đầu tiên, phí gửi mỗi ngày sẽ là 200 rúp. Free parking time is 15 minutes Thời gian đỗ xe miễn phí là 15 phút.

  Also the time of car parking in the paid parking area is rounded up to the higher side.Thương tự như vậyTương tự như vậy, thời gian của bãi đỗ xe ô tô trong khu vực đậu xe trả tiền cũng bị làm tròn lên phía cao hơn.Members of staff duplicate the functions of an expensive automated parking system. Mặt khác, một số nhân viên nhân đôi chức năng của một hệ thống đỗ xe tự động. Hệ thống thanh toán trong khu vực đỗ xe không được thiết lập để nhận tiền trả phí đỗ bằng tiền xu .The parking fee also includes the costs that are not related to the parking services – legal assistance. Phí đỗ xe này cũng bao gồm cả những phí không liên quan đến những dịch vụ đỗ xe như hỗ trợ về pháp lý.

Diện tích khu đỗ xe miễn phí của Sân bay Chelyabinsk airport has a free parking area for 136 cars.Chelyabinsk là giành cho 136 xe ô tô.However, there are no crosswalks with proper facilities connecting the free parking with sidewalks along the front of the hotel and the road. Tuy nhiên, lại không có lối băng qua đường cùng với các thiết bị thích hợp giữa bãi đậu xe miễn phí với vỉa hè dọc theo mặt trước của khách sạn và đường đi.

Chelyabinsk OFAS Russia found that “Chelyabinsk Airlines” OJSC violated Part 1 Article 10 of the Federal Law “On Protection of Competition” and issued a determination to stop antimonopoly violation. Chelyabinsk OFAS Nga đã cho rằng “Chelyabinsk Airlines” OJSC đã vi phạm Khoản 1 Điều 10 của Luật Liên bang về “Bảo vệ cạnh tranh” và ban hành một quyết định để ngăn chặn hành vi vi phạm Luật Chống độc quyền.

“Chelyabinsk Airlines” OJSC filed a lawsuit challenging the decision of the antimonopoly body. “Chelyabinsk Airlines” OJSC đã đệ đơn kiện về quyết định của cơ quan chống độc quyền, Chelyabinsk OFAS Nga.

The Court of First Instance and Appeal Court confirmed legitimacy of the decision, determination and order issued by Chelyabinsk OFAS Russia. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án phúc thẩm đã xác nhận tính hợp pháp của quyết định đã được đưa ra của Chelyabinsk OFAS Nga.

“Chelyabinsk Airlines” OJSC is the only organisation that provides car parking services in the area in front of the airport passenger terminal. “Chelyabinsk Airlines” OJSC là tổ chức duy nhất cung cấp dịch vụ bãi đỗ xe trong khu vực ở phía trước của nhà đón khách ở sân bay.Free parking is not an alternative to the parking located on the square in front of the airport passenger terminal. Việc đỗ xe miễn phí không phải là một lựa chọn thay thế cho việc gửi xe vào bãi đậu xe nằm trên quảng trường phía trước của nhà đón khách ở sân bay. Therefore, consumers do not have a choice regarding protected car parking equipped with barriers and gates within 300 m radius from the entrance to Chelyabinsk airport”, commented the Head of Chelyabinsk OFAS Russia, Ms. Anna Kozlova. Vì vậy, người tiêu dùng không có một sự lựa chọn nào ngoài việc gửi xe vào bãi đậu xe được trang bị với các thanh chắn và cửa vào có bán kính trong vòng 300 m từ lối vào sân bay Chelyabinsk “, Trưởng Chelyabinsk OFAS Nga, bà Anna Kozlova nhận xét.

 

Reference: Tham khảo:

 KhoảnPart 1 Article 10 of the Federal Law “On Protection of Competition” prohibits actions (omission) of economic entities that have dominant position on the market, that have resulted or can result in preventing, restricting, eliminating competition and (or) infringing the interests of other persons, including imposing disadvantageous contract conditions upon a counteragent as well as maintaining monopolistically high or low priKhoanKho 1 Điều 10 của Luật Liên bang về “Bảo vệ cạnh tranh” cấm các hành vi lợi dụng  vị trí thống lĩnh trên thị trường, dẫn đến các hành vi ngăn chặn, hạn chế, loại trừ cạnh tranh trên thị trường, xâm phạm quyền của những người khác, bao gồm cả việc đưa ra những điều khoản bất hợp lý trong hợp đồng counteragent cũng như duy trì các giá độc quyền cao hay thấp.

 

Hà Phạm Theo FAS

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi