VCCA

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng đề nghị các bên liên quan cung cấp thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty ITL Corp và Sotrans

     Hiện tại, Sotrans đang niêm yết trên sàn HoSE hơn 98,2 triệu cổ phiếu với giá trị vốn hóa tương đương 1.803 tỉ đồng. Ước tính theo giá cổ phiếu kết phiên ngày 17.8 ở 18.350 đồng, giao dịch dự kiến có trị giá khoảng hơn 1.780 tỉ đồng.

     Ngày 18 tháng 8 năm 2020, căn cứ chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và thực thi pháp luật đối với lĩnh vực cạnh tranh, bao gồm nội dung kiểm soát tập trung kinh tế, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã đề nghị các bên liên quan cung cấp thông tin về việc tập trung kinh tế nói trên.

     Đồng thời, các bên cũng cần thực hiện thông báo tập trung kinh tế theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 Luật Cạnh tranh 2018 trong trường hợp các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế theo quy định tại Điều 13 Nghị định 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

     Theo quy định tại Điều 13, Nghị định 35/2020/NĐ-CP, Các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế (trừ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán) phải thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trước khi thực hiện tập trung kinh tế nếu thuộc trong một trong các trường hợp sau đây:

     a) Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;

     b) Tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;

     c) Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế từ 1.000 tỷ đồng trở lên;

    d) Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế từ 20% trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định