VCCA

Cục chống độc quyền Liên bang Nga: các công ty sẽ phải trả tiền phạt cho việc hạn chế cạnh tranh tại thị trường thiết bị đăng ký tiền mặt

edf40wrjww2News:News_Content

Ngày 28 tháng 4 năm 2011, FAS kết luận rằng Bộ Công Thương liên bang Nga, “Viện nghiên cứu trung ương Bardin về ngành kim loại sắt”, một tổ chức phi thương mại Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị đăng ký tiền mặt của Nga (“RAPKaT”) và Công ty “RAPKaT-Tsentr” đã vi phạm Luật liên bang vềbảo vệ cạnh tranh”. Những tổ chức này đã kết luận và thực thi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (vi phạm Điều 16.4 của Luật) đ phát triển và sử dụng một hệ thống các rào cản hành chính khi gộp các mẫu mới của thiết bị đăng ký tiền mặt trong Công báo Nhà nước.

Theo Điều 14.32 Đạo luật của Liên bang Nga về vi phạm hành chính, các thực thể kinh tế bị phạt như sau:

Viện nghiên cứu trung ương Bardin về ngành kim loại sắt”- 595,440 rúp;

Công ty “RAPKaT-Tsentr”- 987,000 rúp.

Ngày 18 tháng 7 năm 2011, FAS cũng phạt “RAPKaT” 100,000 rúp do vi phạm Phần 1 Điều 14.32 Đạo luật vi phạm hành chính

Quyết Thắng – Theo FAS

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định