BVNTD

EU cho rằng Trung Quốc chưa sẵn sàng cho nền kinh tế thị trường

05/03/2021

edf40wrjww2News:News_Content

Các ý kiến chính của Ủy ban châu Âu trong báo cáo được tóm lược dưới đây:

– Đánh giá trạng thái nền kinh tế thị trường không phải là đánh giá các kết quả chung của nền kinh tế hay về đánh giá mặt chính trị.

– Trung Quốc đã có hầu hết cơ sở luật pháp cần thiết cho việc đạt được quy chế nền kinh tế thị trường.

– Trong 5 điều kiện của nền kinh tế thị trường của EU, Trung Quốc đã đáp ứng 1 điều kiện và 4 điều kiện khác đã có những biến chuyển.

– Trung Quốc đáp ứng điều kiện 2 là không có sự can thiệp của Nhà nước trong doanh nghiệp có tư hữu hóa và không có các hình thức phi thị trường trong trao đổi như hàng đổi hàng.

– Ủy ban cũng rất chú ý các bước tiến đáng kể cho điều kiện 3, liên quan đến sử dụng các chuẩn mực kế toán hiện đại thích hợp.

– Trung Quốc cũng thể hiện bước phát triển ở điều kiện 4 liên quan đến luật phá sản sở hữu trí tuệ và tài sản.

– Liên quan tới điều kiện 1về sự can thiệp của chính phủ trong quá trình phân bổ nguồn lực hoặc các quyết định kinh doanh còn chưa rõ ràng.

– Quá trình thực hiện điều kiện 5 liên quan đên sự độc lập của hệ thống tài chình với chính phủ  còn hạn chế.

Ủy ban sẽ tiến hành một cuộc đánh giá tương tự trong báo cáo hiện thời  trước mùa hè năm 2009.

                                                                                         (Nguồn: CCID – Tổng hợp)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương