BVNTD

FAS Nga nghi ngờ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã vi phạm Luật Chống độc quyền

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Vụ việc đã được khởi xướng theo đơn khởi kiện của “Ngân hàng tiết kiệm của Nga” OJSC, nơi mà các tổ chức tín dụng đã có ý kiến cho rằng Bộ Quốc phòng đã tạo ra lợi thế không hợp lý cho Ngân hàng “VTB”  “OJSC.

Investigating the petition, FAS established that in August 2011 several defence companies sent letters to their subsidiaries and paternalized organisations, where they required to switch to “VTB” Bank” OJSC as a matter of urgency and close all accounts opened in other credit organisations.Trtrong qua  Trong quá trình điều tra, FAS thấy rằng trong tháng 8 năm 2011, một số công ty được bảo hộ đã gửi thư cho các công ty con của họ và đối tác với ý định chuyển sang  ngân hàng “VTB” OJSC, đây được xem là một vấn đề khẩn cấp và đóng tất cả các tài khoản mở tại các tổ chức tín dụng khác.

The wording of the letters indicates that they were forwarded following instructions from the Ministry of Defence. Các từ ngữ trong thư luôn ám chỉ là những việc này được hướng dẫn từ Bộ Quốc phòng Liên Bang Nga.

According to FAS, such actions of the Ministry of Defence can result in restricting competition on the market of banking services because they create unreasonable advantages for “VTB” Bank” OJSC in comparison with other credit organisations, prevent banking activities by other credit organisations as well as set unreasonable restrictions for defence companies with regard to selecting a credit organisation for banking services.Theo FAS, những hành động như vậy của Bộ Quốc phòng có thể dẫn đến việc hạn chế cạnh tranh trên thị trường dịch vụ ngân hàng bởi vì họ tạo ra lợi thế không hợp lý cho ngân hàng “VTB” “OJSC so với các tổ chức tín dụng khác, ngăn cản các hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng khác cũng như thiết lập các hạn chế bất hợp lý cho các công ty được bảo hộ trong việc lựa chọn một tổ chức tín dụng cho các dịch vụ ngân hàng.

Thus, FAS Russia has found that actions of the Ministry of Defence have the signs of violating Part 1 Article 15 Federal Law “On Protection of Competition”.Do vậy, FAS Nga đã cho rằng hành động của Bộ Quốc phòng có dấu hiệu vi phạm Phần 1 Điều 15 Luật Liên bang về Bảo vệ cạnh tranh.

The date of case consideration will be fixed within 15 days after the case was initiated. Thời hạn xem xét vụ viện sẽ được công bố trong khoảng thời gian là 15 ngày sau khi vụ việc được khởi tố.

Reference:Tham khảo:
KhoảnPart 1 Article 15 Federal Law “On Protection of Competition” prohibits federal executive bodies to adopt acts and (or) exercise actions (omissions) that lead or can lead to preventing, restricting, eliminating competition, except adopting acts and (or) exercising actions (omissions) that are provided for by the federal lakjKhoarngr 1 Điều 15 Luật pháp Liên bang về Bảo vệ cạnh tranh  nghiêm cấm các cơ quan liên bang ban hành hoặc thực thi các hành động dẫn đến hoặc có thể dẫn đến các hành vi ngăn chặn, hạn chế, loại trừ hoặc bảo vệ cạnh tranh trên thị trường ngoại trừ việc ban hành hoặc thực thi các hành động được quy định trong luật liên bang

Hà Phạm theo FAS

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương