BVNTD

Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết công tác Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2022

26/12/2022

Ngày 16/12/2022 tại trụ sở 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng .

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân -Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ông Trịnh Anh Tuấn – Phó Cục trưởng, bà Nguyễn Quỳnh Anh – Phó Cục trưởng, cùng toàn thể công chức, viên chức của Cục CT&BVNTD.

Đây là diễn đàn để các cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn; tạo bầu không khí làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, có hiệu quả, phát huy tinh thần dân chủ, góp phần hạn chế những thắc mắc, đảm bảo tình hình hoạt động của cơ quan ổn định. Từ đó, tạo thuận lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển của Cục CT&BVNTD, cũng như của Bộ Công Thương

Tại Hội nghị, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và quy chế dân chủ Cục CT&BVNTD năm 2022, Ông Phạm Anh Tuấn, Chánh Văn phòng, cho biết trên cơ sở tập trung thực hiện Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Cục CT&BVNTD đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành tốt kế hoạch công tác đối với nhiệm vụ xây dựng và thực thi pháp luật cạnh tranh, pháp luật bảo vệ người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đồng thời thực hiện tốt những nhiệm vụ được Bộ Công Thương giao.

Trong năm 2022, Cục CT&BVNTD đã tập trung công tác hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Cục CT&BVNTD đã tập trung xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để trình Chính phủ ban hành, Dự án Luật được xây dựng theo đúng thủ tục, trình tự, thành phần theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình làm việc của Chính phủ và Quốc hội. Về công tác xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2018/NĐ-CP: ngày 08 tháng 11 năm 2022, Bộ Công Thương đã gửi Dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Nghị định đến Bộ Tư pháp và Bộ Kế Hoạch và Đầu tư lấy ý kiến góp ý để thống nhất ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Bên cạnh đó, Cục CT&BVNTD nghiêm túc thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 theo quy trình hướng dẫn của Bộ Công Thương. Cục CT&BVNTD đã thực hiện quy trình tiếp nhận và bổ nhiệm 01 Trưởng phòng theo quy định; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 05 Lãnh đạo cấp phòng và đảm bảo quy trình và thẩm quyền bổ nhiệm theo phân cấp của Bộ Công Thương. Nhằm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, công chức, CT&BVNTD đặc biệt chú trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Trong năm 2022, Cục CT&BVNTD cử 01 công chức tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị; 06 công chức tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị; bên cạnh đó, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Cục đã cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng như: bồi dưỡng, lãnh đạo quản lý cấp phòng; bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành…Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục CT&BVNTD tiếp tục hoàn thiện bản mô tả vị trí việc làm đối với công chức, viên chức thuộc Cục là cơ sở thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức.

Trong chương trình Hội nghị tổng kết Cục CT&BVNTD, Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Phó Cục trưởng đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2022. Cục CT&BVNTD đã chủ động trong việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác và thay đổi phương pháp, cách thức triển khai công việc cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước, cụ thể như sau:

– Về quản lý cạnh tranh: Do Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định chưa năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nên việc xem xét, xử lý các vụ việc cạnh tranh gặp nhiều khó khăn, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Cục CT&BVNTD đã kiểm soát chặt chẽ công tác giám sát và quản lý cạnh tranh đặc biệt là trong kiểm soát tốt các hoạt động tập trung kinh tế; tập trung rà soát, theo dõi và xử lý các vụ việc điều tra và xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh.

– Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp: Về cơ bản, công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước. Đặc biệt, hoạt động thanh tra chuyên ngành đạt hiệu quả cao khi đã hoàn thành kế hoạch thanh tra, xử phạt 06 doanh nghiệp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 02 doanh nghiệp. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bán hàng đa cấp được duy trì hiệu quả, đúng pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo đạt hiệu quả cao.

– Về bảo vệ người tiêu dùng: Trong năm 2022, Cục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện khung khổ pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động các Đề án về bảo vệ người tiêu dùng đã góp phần nâng cao được kiến thức pháp luật cho các cơ quan quản lý nhà nước, cá nhân, tổ chức kinh doanh, người tiêu dùng, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và dần thiết lập sự bình đẳng trong mối quan hệ giữa người tiêu dùng với các doanh nghiệp mà còn tác động để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và tạo được niềm tin của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tuy nhiên, Lãnh đạo Cục cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới như: Về nhân sự, để vận hành mô hình tổ chức và đảm bảo nguồn nhân lực thực thi nhiệm vụ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cần được bổ sung nhân sự theo lộ trình cụ thể để triển khai chức năng, nhiệm vụ được giao; Về kinh phí, ngân sách cấp cho hoạt động quản lý nhà nước của Cục CT&BVNTD đã được quan tâm, tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn nhất định đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hoạt động phối hợp giữa Cục với Sở Công Thương, các Hội Bảo vệ người tiêu dùng chưa thực sự hiệu quả trong một số hoạt động, cụ thể: công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, trong cung cấp, cập nhật và chia sẻ dữ liệu thông tin…do nguồn lực của Cục và các cơ quan liên quan tại địa phương cũng đều bị hạn chế.

Ngoài ra, tại Hội nghị còn thông qua Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022; thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Bộ Công Thương và thực hiện quy chế dân chủ của Bộ; tiếp thu, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và Bầu đại biểu đi dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương,

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân -Thứ trưởng Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Cục CT&BVNTD đã đạt được trong năm 2022 trong các lĩnh vực: quản lý cạnh tranh, xây dựng và thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý kinh doanh theo phương đa cấp. Ông cũng nhấn mạnh, trong năm 2023 là một năm có ý nghĩa quan trọng khi Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã được thành lập với mô hình Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh (Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh), Ông kỳ vọng Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ đạt được những thành tích cao, và là khâu đột phá trong công tác, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng phát biểu tiếp thu của những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và cam kết thời gian tới sẽ tiếp tục chủ động tìm ra các giải pháp, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, thích ứng linh hoạt, đảm bảo mục tiêu  được giao phó. Đông thời, Ông cũng nhấn mạnh lãnh đạo Cục tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, năng lực đội ngũ viên chức, công chức trong đơn vị để có thể đáp ứng với nhiệm vụ và tình hình mới trong giai đoạn tiếp theo.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và công chức của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương