VCCA

Lưu ý về một số nội dung trong hồ sơ thông báo tập trung kinh tế

     Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế và tuân thủ pháp luật cạnh tranh, Cục CT&BVNTD đưa ra lưu ý về một số nội dung được thể hiện trong Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, cụ thể:

     1. Xác định yếu tố kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp để xác định tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp;

     2. Phương pháp xác định thị trường liên quan;

     3. Đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của giao dịch tập trung kinh tế;

     4. Đánh giá tác động tích cực của giao dịch tập trung kinh tế;

     5. Các tài liệu, số liệu, thông tin khác (nếu có) liên quan đến việc tập trung kinh tế;

     6. Vấn đề bảo mật thông tin.

     Chi tiết xem thêm tại file đính kèm tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định