BVNTD

Một số nội dung mới được sửa đổi trong Luật Cạnh tranh CHLB Đức

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Ngày 28 tháng 3 năm 2012, Chính phủ Đức đã cho công bố dự thảo GWB sửa đổi lần thứ 8 nhằm lấy ý kiến rộng rãi và đệ trình để Quốc hội thông qua. Ngày 18 tháng 10 năm 2012, Quốc hội Đức (German Federal Parliament – Bundestag) đã thông qua một số nội dung sửa đổi trong GWB. Mặc dù, còn phải chờ Thượng viện (Second Chamber of the German parliament – Bundesrat) thông qua nhưng dự kiến GWB sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Những nội dung sửa đổi cụ thể:

Thứ nhất, một số sửa đổi trong các quy định kiểm soát sáp nhập để tương thích với các quy định về sáp nhập của Châu Âu. GWB sửa đổi quy định việc áp dụng phép đánh giá khả năng ngăn cản một cách đáng kể cạnh tranh hiệu quả trên thị trường (Significant Impediment of Effective Competition Test – SEIC Test) thay thế cho phép đánh giá và xác định vị trí thống lĩnh thị trường truyền thống hiện đang được sử dụng trong kiểm soát tập trung kinh tế. Việc sửa đổi hướng đến áp dụng phép đánh giá SEIC nhằm khỏa lấp lỗ hổng pháp lý và bất cập hiện tại, khi mà trong các vụ việc sáp nhập mặc dù kết luận đưa ra đối với doanh nghiệp sau sáp nhập là không có vị trí thông lĩnh thị trường căn cứ trên quy định của pháp luật nhưng thực tế ở một chừng mực nào đó sức mạnh thị trường của doanh nghiệp sau tập trung kinh tế có thể gây tác động cản trở cạnh tranh hiệu quả trên thị trường. Quy định áp dụng phép đánh giá SEIC trong các vụ việc tập trung kinh tế để tương thích với Quy định kiểm soát tập trung kinh tế của Châu Âu được áp dụng từ năm 2004 (EU Merger Control Regulation). Bên cạnh đó, quy định về việc tiếp tục kiểm soát đối với doanh nghiệp sau tập trung kinh tế thông qua biện pháp yêu cầu cam kết không thực hiện một số hành vi nhất định (behavioural remedies) được sửa đổi theo hướng loại bỏ. Và quy định miễn trừ đối với việc tập trung kinh tế không thông báo trong các thị trường thứ yếu cũng được sửa đổi.

Thứ hai, sửa đổi theo hướng tăng mức thị phần được quy định làm cơ sở suy đoán doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh. GWB sửa đổi quy định ngưỡng thị phần suy đoán về khả năng thống lĩnh thị trường của doanh nghiệp tăng lên 40% thay vì 1/3 như trước đây đã có sự tương thích so với quy định về kiểm soát tập trung kinh tế của Châu Âu[1] và lý thuyết kinh tế. Ngưỡng thị phần kết hợp để suy đoán về khả năng có vị trí thống lĩnh thị trường của nhóm doanh nghiệp vẫn được quy định giữ nguyên là 50% đối với nhóm hai hoặc ba doanh nghiệp, và 2/3 đối với nhóm bốn hoặc năm doanh nghiệp[2].

Thứ ba, sửa đổi theo hướng tăng thẩm quyền cho Cơ quan cạnh tranh liên bang (German Bundeskartellamt – Federal Cartel Office – FCO). GWB sửa đổi quy định hạn chế quyền từ chối cung cấp thông tin của doanh nghiệp khi được yêu cầu trong quá trình cơ quan cạnh tranh thực hiện việc xem xét sự việc ở giai đoạn mang tính hành chính. Quy định này sẽ áp dụng với những thông tin và tài liệu liên quan đến số liệu doanh thu. Theo quy định mới FCO có quyền yêu cầu các công ty cung cấp thông tin về doanh thu và được cho phép tiếp cận, yêu cầu cung cấp và thu thập thông tin nhiều hơn từ doanh nghiệp mà không cần phải đợi đến việc sử dụng biện pháp khám xét trong một cuộc đều tra. Điều này có thể giúp rút ngắn thời gian điều tra trong các vụ việc cạnh tranh. Trong việc kiểm soát tập trung kinh tế, GWB sửa đổi quy định cụ thể và tăng quyền cho FCO trong việc yêu cầu doanh nghiệp trong vụ việc tập trung kinh tế thực hiện biện pháp khắc phục về mặt cấu trúc (structural remedies).

Thứ tư, quy định mở rộng đối tượng áp dụng. Khi GWB sửa đổi có hiệu lực, các trường hợp sáp nhập hoặc hợp nhất khác giữa các Quỹ bảo hiểm sức khỏe bắt buộc theo luật (statutory health insurance funds) sẽ bị điều chỉnh theo các quy định về sáp nhập trong luật này. GWB sửa đổi đã tiến xa hơn một bước so với quy định về kiểm soát tập trung kinh tế của Châu Âu do pháp luật cạnh tranh Châu Âu cùng với quan điểm của các tòa án Châu Âu đều không coi các Qũy bảo hiểm kiểu này là những chủ thể kinh doanh trên thị trường nên không phải là đối tượng áp dụng của các quy định kiểm soát sáp nhập. Trong thời gian tới, việc sáp nhập giữa các Qũy bảo hiểm này tại Đức sẽ phải đặt dưới sự giám sát và kiểm soát toàn diện bởi FCO. Hơn nữa, FCO còn được giao thẩm quyền xem xét đối với hoạt động của các Qũy bảo hiểm sức khỏe.

Nhìn chung, những nội dung sửa đổi được thông qua chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng số những nội dung được đề xuất cần sửa đổi đã được đem ra bàn thảo trong suốt quá trình chuẩn bị cho việc sửa luật. Tuy nhiên, những nội dung sửa đổi được thông qua là thiết thực và cần thiết để đảm bảo cho việc áp dụng một cách hiệu quả luật này đồng thời để tiến gần tới việc tương thích hoàn toàn với các quy định về cạnh tranh trong pháp luật Châu Âu.

(Nội dung trong bài viết được tổng hợp từ các báo mạng nước ngoài)[1] Ngưỡng thị phần 40% làm cơ sở suy đoán doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường được quy định trong Hướng dẫn sáp nhập theo chiều ngang của Ủy ban Châu Âu (Commission’s Horizontal Merger Guidelines).

[2] Quy định tại Phần 19(3) trong GWB.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương