BVNTD

Quy định về minh bạch hóa Chương Chính sách cạnh tranh Hiệp định CPTPP

28/08/2020

Trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Chương 16 Chính sách cạnh tranh đưa ra các cam kết nhằm đảm bảo thiết lập và duy trì khuôn khổ cạnh tranh bình đẳng trong khu vực, qua đó thúc đẩy mục tiêu về thương mại và đầu tư giữa các quốc gia thành viên. Để đạt được mục tiêu đó, một trong những nội dung quan trọng là việc các nước cần tuân thủ và thực thi các cam kết về minh bạch hóa.

Theo quy định tại Điều 16.7 Chương Chính sách cạnh tranh CPTPP, các quốc gia thành viên CPTPP có nghĩa vụ thực thi pháp luật cạnh tranh của mình một cách minh bạch nhất có thể. Các nghĩa vụ cụ thể được đặt ra cho các nước CPTPP như sau:

Thứ nhất, các nước thành viên CPTPP cần nâng cao việc minh bạch hóa các văn bản pháp luật về cạnh tranh, thực tiễn thực thi chính sách và luật cạnh tranh; bên cạnh đó thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu Luật và chính sách cạnh tranh của APEC, các quốc gia CPTPP cần thường xuyên duy trì và cập nhập thông tin về thực thi chính sách và luật cạnh tranh của quốc gia mình.

Thứ hai, trong hoạt động thương mại đầu tư giữa các Bên, nếu có bất kỳ hành vi phản cạnh tranh, trường hợp về miễn trừ áp dụng luật cạnh tranh gây cản trở tới thương mại và đầu tư; nước thành viên CPTPP bị ảnh hưởng có thể yêu cầu bằng văn bản để Bên kia cung cấp thông tin sẵn có về chính sách và biện pháp thực thi luật cạnh tranh, các trường hợp được miễn trừ, loại trừ khi áp dụng luật cạnh tranh gây ảnh hưởng đó. Tuy nhiên, Bên yêu cầu cung cấp thông tin cũng có nghĩa vụ chứng minh, chỉ rõ thông tin về hàng hóa, dịch vụ, thị trường liên quan hoặc trường hợp miễn trừ có khả năng gây cản trở tới thương mại hoặc đầu tư giữa các Bên như thế nào.

Thứ ba, các nước thành viên CPTPP cần đảm bảo rằng các phán quyết đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó đưa ra đầy đủ căn cứ, lập luận, thực tiễn hợp lý, phân tích pháp lý và phân tích kinh tế.

Thứ tư, các nước thành viên CPTPP cần đảm bảo rằng các phán quyết hoặc mệnh lệnh thực thi luật cạnh tranh được được công bố, hoặc trong trường hợp không công bố thì phải cho các bên liên quan có quyền tiếp cận thông tin. Các thông tin công bố không bao gồm các thông tin bảo mật theo quy định pháp luật.

Trong quá trình hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, pháp luật cạnh tranh Việt Nam đã được hoàn thiện, điều chỉnh phù hợp với các cam kết quốc tế và khai thác tốt cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do mang lại. Do đó, với các điều khoản về minh bạch hóa trong CPTPP phù hợp với các quy định pháp luật, Việt Nam hoàn toàn có thể thực thi tốt các cam kết này. Với tư cách là quốc gia thành viên của CPTPP, Việt Nam luôn hướng tới việc đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng cường hiệu quả, hiệu lực và tính minh bạch trong thực thi chính sách và pháp luật cạnh tranh.

Toàn văn Hiệp định CPTPP và các thông tin về việc thực thi Hiệp định có thể tham khảo  tại trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương:

 http://cptpp.moit.gov.vn/?page=overview&category_id=368aeb47-ffbe-4324-bc57-2ecabf61b78a./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương