VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty CJ ENM Co., Ltd.; Công ty Endeavor Content Parent, LLC; Công ty IMG Worldwide, LLC.

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Công ty CJ ENM Co., Ltd.; Công ty Endeavor Content Parent, LLC; Công ty IMG Worldwide, LLC.

Thương vụ tập trung kinh tế nói trên được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam. Công ty CJ ENM Co., Ltd. sẽ mua lại 80% cổ phần của Công ty Endeavor Content Parent, LLC từ Công ty IMG Worldwide, LLC. Sau khi hoàn thành giao dịch TTKT, Công ty CJ ENM Co., Ltd. sẽ sở hữu trực tiếp 80% vốn điều lệ và nắm quyền kiểm soát, chi phối Công ty Endeavor Content Parent, LLC. Do đó, giao dịch nói trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh.

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phim ảnh và truyền hình. Sau giao dịch, các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế không có thay đổi về lĩnh vực kinh doanh.

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty CJ ENM Co., Ltd.; Công ty Endeavor Content Parent, LLC; Công ty IMG Worldwide, LLC không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định