VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Lai và Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Lai (Bảo Lai) và Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh (Thành Phố Xanh).

Thông qua hình thức tập trung kinh tế mua lại doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh, Công ty Thành Phố Xanh nhận chuyển nhượng 94.90% phần vốn góp trong Công ty Bảo Lai từ một cổ đông của Công ty này. Như vậy, sau khi hoàn thành giao dịch tập trung kinh tế, Công ty Thành Phố Xanh sẽ sở hữu 94.90% vốn góp tại Công ty Bảo Lai, do đó, kiểm soát, chi phối Công ty Bảo Lai theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh (Nghị định 35).

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (Công ty Bảo Lai và Công ty Thành Phố Xanh) đều là các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam và có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Lai và Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định