BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Masan Meatlife, Công ty TNHH MNS Meat, Công ty TNHH MNS Farm và Công ty TNHH MNS Meat Processing

04/04/2022

Trong tháng 03 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Công ty Cổ phần Masan Meatlife, Công ty TNHH MNS Meat, Công ty TNHH MNS Farm và Công ty TNHH MNS Meat Processing.

Theo thông tin hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, Công ty CP Masan Meatlife (Bên mua) dự định mua lại 100% vốn sở hữu của Công ty TNHH MNS Farm và Công ty TNHH MNS Meat Processing (02 Công ty mục tiêu) từ Công ty TNHH MNS Meat (Bên bán). Hiện nay, Công ty MNS Meat là công ty con do Công ty Masan Meatlife sở hữu 99,99% vốn điều lệ. MNS Meat đồng thời sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty MNS Farm và Công ty MNS Meat Processing. Các bên tham gia tập trung kinh tế đều là công ty con sở hữu trực tiếp, công ty thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan. Do vậy, bản chất giao dịch tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp là kế hoạch tái cấu trúc nội bộ thông qua phương thức chuyển nhượng vốn giữa các công ty.

Với các giao dịch tập trung kinh tế nêu trên, sau giao dịch, Công ty Masan Meatlife sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty MNS Farm và Công ty MNS Meat Processing và là công ty mẹ trực tiếp của MNS Farm và MNS Processing. Do đó, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh, giao dịch tập trung kinh tế giữa Công ty Masan Meatlife, Công ty MNS Meat, Công ty MNS Farm và Công ty MNS Meat Processing là trường hợp tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp.

Ngày 23 tháng 3 năm 2022, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Masan Meatlife, Công ty TNHH MNS Meat, Công ty TNHH MNS Farm và Công ty TNHH MNS Meat Processing không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương